palac kultury polska wspolnota polakow w gornej austrii
palac kultury polska wspolnota polakow w gornej austrii
linz wspolnota polakow w gornej austrii

Statut Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii

§ 1. Nazwa, siedziba i zakres działalności

1. Związek istnieje pod nazwą „Wspólnota Polaków w Górnej Austrii”.

2. Siedzibą Związku jest 4020 Linz,  Hafenstrasse 4 a działalność związkowa obejmuje całą Austrię.

3. Nie planuje się tworzenia filii związku.

§ 2. Cel Związku

1. Związek jest organizacją, której działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku.

2. Celem działalności Związku jest:

a) pielęgnowanie polskiej tradycji i kultury,

b) organizowanie imprez kulturalnych, towarzyskich i sportowych ,

c) informowanie Polonii o działalności związkowej.

3. Związek może ustanawiać odznaczenia związkowe, odznaki honorowe i wyróżnienia.

§ 3. Środki do osiągnięcia celów Związku.

1. Cel Związku będzie osiągany przy pomocy ustalonych w punkcie 2 i 3 środków ideowych i materialnych.

2. Podstawowym założeniem działania związku są:

a) wykłady i zebrania

b) towarzyskie spotkania

c) forum dyskusyjne

d) imprezy kulturalne

3. Środki na finansowanie swojej działalności Związek pozyskuje:

a) ze składek członkowskich,

b) z dobrowolnych datków,

c) z zysków z imprez kulturalnych, towarzyskich i sportowych,

d) z dotacji i subwencji instytucji publicznych i wszelkich podmiotów gospodarczych oraz z własnej działalności gospodarczej.

§ 4. Rodzaje członkostwa

1. W skład Związku wchodzą członkowie : zwyczajni, wspierający i honorowi.

2. Członkami zwyczajnymi są osoby, które biorą pełny udział w pracy Związku. Członkami wspierającymi są osoby, które wspomagają pracę Związku poprzez wpłacanie podwyższonych składek. Członkami honorowymi są osoby, które poprzez swoje szczególne zasługi zostaną wyróżnione nadaniem członkostwa przez Związek.

§ 5. Nabycie członkostwa

1. Członkiem Związku może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną.

2. O przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających decyduje Zarząd. Odmowa przyjęcia nie musi być uzasadniona.

3. Od czasu zarejestrowania Związku przyjęcie członków zwyczajnych i wspierających odbywa się poprzez Zarząd Związku. Członkostwo uzyskuje się z chwilą powstania Związku. Jeżeli Zarząd zostanie wybrany dopiero po utworzeniu Związku to ostateczne przyjęcie członków odbędzie się przez założycieli Związku.

4. Członkiem honorowym może zostać osoba na wniosek wniesiony przez Zarząd Związku podczas Walnego Zgromadzenia.

§ 6. Ustanie członkostwa

1. Przynależność do związku wygasa z chwilą zgonu członka. Członkostwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną kończy się wraz z utratą osobowości prawnej, poprzez dobrowolne wystąpienie ze Związku oraz poprzez usunięcie z grona członków.

2. Oświadczenie o wystąpieniu ze Związku może zostać złożone do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Członek występujący musi na co najmniej miesiąc przed upływem końca roku pisemnie powiadomić Zarząd Związku o wystąpieniu ze Związku. Jeżeli wniosek o wystąpienie złożony zostanie po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oświadczenie o wystąpieniu stanie się skutecznie w następnym możliwym terminie. O terminowym złożeniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

3. Osoby, które zalegają z opłatą składek członkowskich dłużej niż 6 miesięcy, po dwukrotnym pisemnym upomnieniu mogą zostać skreślone przez Zarząd z listy członków. Zobowiązanie do uregulowania zaległych składek nie wygasa.

4. Osoby, które poprzez swoje zachowanie, wypowiedzi lub czyny szkodzą Związkowi, mogą zostać wykluczone z grona członków.

5. O pozbawieniu członkostwa honorowego z powodów wymienionych w punkcie 4, decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego.

§ 7Prawa i obowiązki członków

1. Członkowie Związku mają prawo uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach Związku oraz korzystać z wyposażenia związkowego. Prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu mają tylko członkowie zwyczajni oraz honorowi.

2. Każdy członek ma prawo do otrzymania statutu Związku.

3. Z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może wystąpić co najmniej 10% członków.

4. Członkowie muszą być informowani przez Zarząd na każdym Walnym Zgromadzeniu o finansach Związku. Jeżeli minimum 10% członków, przy podaniu powodów, domaga się ujawnienia finansów Związku, Zarząd Związku musi udostępnić żądane informacje w przeciągu 4 tygodni.

5. Członkowie muszą zostać poinformowani o końcowym bilansie. Jeżeli odbędzie się to podczas Walnego Zgromadzenia wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej muszą wziąć w nim udział.

6. Wszyscy członkowie zobowiązani są dbać o dobre imię Związku oraz do przestrzegania statutu i postanowień władz związkowych. Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani do terminowego wpłacania składek w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 8. Organy Związku

Organami Związku są : Walne Zgromadzenie( §9 i10) , Zarząd (§11 do 13), Komisja Rewizyjna (§14) oraz Sąd Koleżeński (§15) .

§ 9. Walne Zgromadzenie Związku

1. Walne Zgromadzenie składa się z „Zebrania Członków” opierającego się na Prawie Związku z 2002 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co dwa lata.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w przeciągu 4 tygodni:

a. na mocy uchwały zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lud uchwały Zarządu

b. na pisemny wniosek co najmniej 10 % członków

c. na wniosek Komisji Rewizyjnej (§ 21 Abs. 5 erster Satz VereinsG.)

d. postanowieniem jednego z członków Komisji Rewizyjnej (§ 21 Abs. 5 zweiter Satz VereinsG. § 11 Abs. 2 dritter Satz dieser Statuten)

e. postanowieniem kuratora sądowe (§ 11 Abs. 2 letzter Satz dieser Statuten).

3. O zwołaniu zwyczajnego jak i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, członkowie muszą być poinformowani pisemnie co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem zebrania, za pośrednictwem telefaksu lub przez e – mail (przez członka podany numer faksu lub adres e – mail). Zwołanie Walnego Zgromadzenia musi odbyć się z podaniem porządku dziennego. Zwołanie odbywa się na wniosek Zarządu przez członka/członków Komisji Rewizyjnej lub przez sądownie powołanego kuratora.

4. Wnioski do Walnego Zgromadzenia muszą być przedstawione Zarządowi pisemnie, co najmniej 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

5. Inne ważne wnioski – oprócz tych, które zostały wniesione o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – mogą zostać dodane do porządku dziennego.

6. Wszyscy członkowie są upoważnieni do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo głosu posiadają wyłącznie członkowie zwyczajni i honorowi. Każdy członek ma jeden głos.

Przekazanie głosu drugiemu członkowi jest dozwolone na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

7. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę biorących w nim udział członków.

8. Wybory i uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów obecnych w czasie głosowania.

Uchwały dotyczące zmiany statutu lub rozwiązania Związku wymagają większości 2/3 głosów obecnych w czasie głosowania.

9. Przewodnictwo podczas Walnego Zgromadzenia obejmuje prezes Związku, pod jego nieobecność jego zastępca. Jeżeli zastępca też jest nieobecny to przewodnictwo obejmuje najstarszy członek Zarządu.

§ 10. Zadania Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie podejmuje następujące zadania:

a) uchwalanie budżetu

b) przyjmowanie oraz zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i zamknięcie rachunku finansowego wspólnie z Komisją Rewizyjną,

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,(sędziowie sądu koleżeńskiego)

d) wydawanie pozwoleń na przeprowadzenie działań prawnych między członkami Komisji Rewizyjnej a Związkiem

e) odciążanie Zarządu

f) ustalanie składek członkowskich dla członków zwyczajnych i wspierających

g) nadawanie i odbieranie członkostwa honorowego,

h) podejmowanie decyzji o zmianie statutu oraz o dobrowolnym rozwiązaniu się Związku

i) rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w innych sprawach zawartych w porządku obrad.

§ 11. Zarząd

1. W skład Zarządu wchodzi 9 członków: Prezes, zastępca prezesa, sekretarz i jego zastępca oraz skarbnik jego zastępca i 3 członków.

2. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie. Zarząd ma prawo do wybrania zastępcy członka Zarządu, jeżeli jeden z członków odstąpił od swojej funkcji; wybór ten będzie zatwierdzony podczas następnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku dłuższej nieobecności jednego z członków lub niemożności wybrania członka Zarządu członek Komisji Rewizyjnej ma prawo do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podczas którego zostanie wybrany nowy członek Zarządu. W przypadku nieobecności członków Komisji Rewizyjnej każdy członek zwyczajny, który rozpozna zaistniałą sytuację, ma prawo do wystąpienia do Sądu z wnioskiem o ustalenie kuratora, który niezwłocznie powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata. Powtórny wybór jest możliwy. Każda funkcja w Zarządzie musi być wykonywana osobiście.

4. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest pisemnie lub ustnie przez Prezesa, lub jego zastępcę. Jeżeli Prezes i zastępca nie mogą zwołać posiedzenia Zarządu, czynność tę może wykonać każdy zwyczajny członek Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu są prawomocne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani i co najmniej połowa członków zwyczajnych jest obecna.

6. Zarząd podejmuje postanowienia zwykłą większością głosów. W przypadku równej ich ilości decyduje głos Prezesa.

7. Przewodniczącym jest Prezes lub jego zastępca. Jeżeli obydwoje są nieobecni Przewodniczącym jest najstarszy wiekiem członek Zarządu lub członek, który zostanie wyznaczony przez większość członków Zarządu.

8. Poza wygaśnięciem funkcji w przypadku śmierci lub upływu kadencji; funkcja członka Zarządu wygasa także poprzez wykluczenie lub ustąpienie.

9. Walne Zgromadzenie ma prawo do odwołania całego Zarządu lub pojedynczych jego członków. Odwołanie jest skutecznie z dniem wyboru nowego Prezesa lub członków Zarządu.

10. Członkowie Zarządu mają prawo do bezterminowego wystąpienia ze Związku, po pisemnym uprzedzeniu. Podanie się do dymisji członka Zarządu lub całego Zarządu musi być skierowane pisemnie do Prezesa Zarządu, lub w czasie jego nieobecności do Walnego Zgromadzenia.

§ 12. Obowiązki Zarządu

Zarząd kieruje Związkiem. Jest on „Organem Prowadzącym” na podstawie ustawy Prawo związków z 2002 roku. Zarząd przejmuje wszystkie obowiązki, które nie są uregulowane w Statucie i odnoszą się do innych członków Związku. Zajmuje się on przede wszystkim:

a) prowadzeniem odpowiedniej księgowości,

b) opracowywaniem całorocznych budżetów i przygotowaniem całorocznego sprawozdania finansowego oraz bilansu finansowego

c) przygotowaniem i zwołaniem Walnego Zgromadzenia

d) informowaniem członków Związku o działalności Związku, jego administracji i rozliczeniu końcowym,

e) zarządzaniem majątkiem Związku,

f) przyjmowaniem i wykluczaniem członków zwyczajnych i wspierających,

g) przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników Związku.

§ 13. Obowiązki poszczególnych członków Zarządu

1. Prezes prowadzi bieżące interesy Związku. Sekretarz wspomaga Prezesa przy prowadzeniu interesów Związku.

2. Prezes reprezentuje Związek na zewnątrz. Pisma Związku wymagają podpisu prezesa i jego sekretarza; w sprawach dotyczących finansów Związku wymagany jest podpis Prezesa i skarbnika. Umowy prawne między członkami Zarządu a Związkiem wymagają potwierdzenia innego członka Zarządu.

3. Pełnomocnictwa prawne oraz podpisywanie dokumentów w imieniu Związku mogą być udzielane tylko na podstawie ust .2 przez innych członków Zarządu.

4. W sytuacjach, gdyby wchodziła w grę szkoda dla Związku, Prezes jest upoważniony do podejmowania decyzji, nawet tych, które wymagają pozwolenia Walnego Zgromadzenia lub Zarządu, na własną odpowiedzialność; w relacjach międzyzwiązkowych wymagają one jednak potwierdzenia przez członków Zarządu.

5. Prezes przewodzi Walnemu Zgromadzeniu i Zarządowi.

6. Sekretarz prowadzi protokół Walnego Zgromadzenia i Zarządu.

7. Skarbnik jest odpowiedzialny za dokładne prowadzenie rachunkowości Związku.

8. W przypadku nieobecności Prezesa, jego sekretarza i księgowego ich funkcje obejmują ich zastępcy.

§ 14. Obowiązki Komisji Rewizyjnej

1. Walne Zgromadzenie wybiera dwóch członków Komisji Rewizyjnej na okres 2 lat. Ponowny wybór jest możliwy. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą należeć do innych organów Związku, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, które jest organem kontrolnym.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej sprawują kontrolę nad działalnością Związku i jego rachunkowością. Zarząd musi udostępnić Komisji Rewizyjnej wszystkie dokumenty i odpowiadać na jej pytania. Członkowie Komisji Rewizyjnej są zobowiązani do zdania relacji Zarządowi z wyniku przeprowadzonej kontroli.

3. Interesy prawne między członkami Komisji a Zarządem wymagają potwierdzenia Walnego Zgromadzenia. § 11 ustęp 8 do 10 stosuje się także do członków Komisji.

§ 15. Sąd Koleżeński

1. W sporach pomiędzy członkami wynikającymi z przynależności do Związku rozstrzyga Sąd Koleżeński zgodnie z Prawem Związkowym z 2002 roku.

2. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków zwyczajnych Związku. Do wyboru dochodzi, jeżeli jedna ze skłóconych stron wystąpi z pisemnym wnioskiem do Zarządu o powołanie sędziego. Poprzez wybranie sędziego przez Zarząd w ciągu 7 dni, druga strona sporu ma czas 14 dni na pisemne ustalenie sędziego. Przez przyjęcie decyzji przez Zarząd w ciągu 7 dni, wybierają już powołani sędziowie kolejnego sędziego w przeciągu kolejnych 14 dni. Przy tej samej ilości oddanych głosów decyduje los. Sędziowie nie mogą należeć do żadnego z organów Związku – z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia.

3. Sędziowie podejmują decyzje po wysłuchaniu wszystkich stron. Decyzja Sądu jest podejmowana zwykłą większością głosów, kierując się własną wiedzą i sumieniem. Decyzje Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.

§ 16. Dobrowolne rozwiązanie Związku

1. Dobrowolne rozwiązanie Związku może nastąpić jedynie na Walnym Zgromadzeniu większością 2/3 ważnych głosów.

2. Walne Zgromadzenie decyduje także o pozostałym majątku Związku. Walne Zgromadzenie powołuje osobę odpowiedzialną, która reguluje pozostałe finanse Związku, zakańcza rachunkowość i po opłaceniu zaległości decyduje o dalszych krokach związanych z pozostałym majątkiem. Pozostały majątek będzie przekazany podobnej organizacji. Jeżeli jest to niemożliwe pozostały majątek zostanie przekazany na cele charytatywne.

cookie

Informujemy, że przez korzystanie ze strony internetowej, bez zmian ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na politykę prywatności i zapisywanie plików cookies, które pozwalają na sprawne działanie naszej strony internetowej.